Ved å bli medlem på Boxen Lyngdal signerer man også automatisk på medlemsvilkårene. Disse vil du også få presentert etter du har valgt ønsket medlemskap i Wondr*.

Boxen Lyngdals medlemsvilkår:

 • Kontrakten på medlemsvilkår er løpende og gjelder fra den er signert og levert til Boxen Lyngdal.
 • Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Oppsigelse må skje før trekkdato.
 • Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av Boxen Lyngdalslo må medlemmet selv ta kontakt med Boxen Lyngdalslo og kontrakten er å regne som gjeldene.
 • Det er en måneds gjensidig skriftlig oppsigelse.
 • Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute.
  • Etter bindingstiden gjelder en måneds oppsigelse fra trekkdato i hver måned.
  • Kontrakter med binding kan bare sies opp ved å løse inn de resterende måneden av bindingstiden inkludert en måneds oppsigelse.

Medlemskontrakt:

 • Medlemskap gir medlemmet rett til å trene ved Boxen Lyngdals treningssenter og rett til å benytte seg av Boxen Lyngdals til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og andre tjenester.
 • Medlemmet eller annen person som i medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. Boxen Lyngdals til enhver til gjeldende prisliste.
 • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved Boxen Lyngdal gir, og de regler som gjelder på senteret.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret.
 • Boxen Lyngdal fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med unntak av de tilfeller der Boxen Lyngdal kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Boxen Lyngdal forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i juleperioden samt påske. Boxen Lyngdal forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.
 • Kontrakten må sies opp skriftlig til [email protected] av hensyn til dokumenterbarhet. Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av Boxen Lyngdal må medlemmet selv ta kontakt med Boxen Lyngdal og kontrakten er å regne som gjeldene. Boxen Lyngdal har gjensidig oppsigelse på en måned før trekkdato i hver måned.
 • Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale månedsavgift m.v. + fakturagebyr til Boxen Lyngdal.
 • Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
 • Boxen Lyngdal er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Boxen Lyngdals kontroll, og som Boxen Lyngdal ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).
 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og Boxen Lyngdal skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Angrerett:

 • Dersom kontrakten er inngått utenfor Boxen Lyngdals lokaler har medlemmet rett til å avslutte avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Boxen Lyngdal innen 14 dager etter inngåelse av kontrakten, jf. angrerettlovens § 11.

*Medlemsvilkårene kan avvike noe etter type medlemskap.